قیر در بورس انرژی موجب کار آفرینی شد

انواع قیر در بورس انرژی را از نظر قیر منبع تولید آن می توان به سه دسته طبیعی، آسفالت نفتی، قیر زغال سنگ طبقه بندی کرد:

1- قیر طبیعی یا آسفالت بومی قیرهایی هستند که به دلیل شرایط اقلیمی در طول زمان به طور طبیعی تولید شده و بدون نیاز به فرآوری در روش های تقطیر مورد استفاده قرار می گیرند.

قیر

آنها از نظر ترکیب و خواص بسیار متنوع هستند.
2- قطران زغال سنگ مواد سیاه سختی هستند که در نتیجه تقطیر قطران زغال سنگ به وجود می آیند.

سطح شکسته جدید آنها براق است و هنگامی که آنها گرم می شوند، همراه با کاهش سریع ویسکوزیته، ذوب می شوند و نقطه ذوب آنها به فرآیند تولید بستگی دارد.
3- آسفالت های نفتی قیرهایی هستند که از نفت به دست می آیند.

این قیرهای جامد و نیمه جامد هستند که مستقیماً از طریق تقطیر از نفت یا عملیات اضافی مانند دمیدن هوا تولید می شوند. در مقایسه با انواع دیگر، آنها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردهای بیشتری دارند.
انواع قیرها از نظر کاربرد، قیر را می توان به دو گروه قیر راهسازی یا قیر نازک و قیر ساختمانی و (عایق سقف) یا قیر سخت تقسیم کرد.

حدود 90 درصد قیر تولیدی در فعالیت های راهسازی و 10 درصد آن برای عایق کاری استفاده می شود.

در ایران قسمت عمده قیر در فعالیت های راهسازی و توسط شهرداری ها برای پوشش خیابان ها استفاده می شود.

قیر راهسازی معمولاً بر اساس میزان نفوذ آن طبقه بندی می شود.

ضریب نفوذ ماده قیر نشان دهنده استحکام و سختی آن است که به صورت تعداد واحد نفوذ (یک دهم میلی متر) یک سوزن استاندارد عمودی در یک نمونه قیر در زمان و وزن معین روی سوزن و دما تعریف می شود.